Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

প্রবাসী তালিকা

 

cÖevmx evsjv‡`kx†`i ¯’vbxq Ges we‡`‡k Kg©¯’‡ji eZ©gvb wVKvbv m¤^wjZ nvjbvMv` ZvwjKv:

                                                                                                                                                                                                             c„:-01

   †Rjv: Kzwgল্লv                                              Dc‡Rjv: eরুov                                                                      BDwbqb: 9bs (`:)wkjgyox

                              

µwgK bs

bvg I wcZv /¯^vgxi bvgmn c~Y©v½ wVKvbv

¯’vbxq †dvb/ †gvevBj b¤^i (eva¨Zvg~jK)

cÖev‡m Kg©iZ †`‡ki bvg I wVKvbv

cÖev‡m Kg©iZ †ckv

cÖev‡m emevmiZ ¯’vqx /A¯’vqx

gš—e¨

†ckvRxwe

`¶ Kgx©

Avav `¶/ Av`¶ kªwgK

1

bvg: dvi“K †nv‡mb

wcZv:mwdK wgqv

gvZv:‡Rv‡e`vLvZzb

MÖvg:jMœmvi,†cv:jMœmvi evRvi

     

      

     

      

         মালেোwkqv

 

 

`¶ Kgx©

 

 

     A¯’vqx

 

2

bvg : mvBdzj Bmjvg

wcZv: mwdK wgqv

gvZv: H  

MÖvg : jMœmvi ,†cv: jMœmvi evRvi

 

 

    

      

       

gvjywkqv

 

 

 

`¶ Kgx©

 

    

   

     A¯’vqx

 

3

bvg : dinv` †nv‡mb

wcZv: mwdK wgqv

gvZv:  H

jMœmvi ,†cv: jMœmvi evRvi

 

 

 

        gvjqwkqv

 

 

 

`¶ Kgx©

 

   

 

     A¯’vqx

 

4

bvg : `yjvj †nv‡mb

wcZv:g„Z-Avjx AvKei

gvZv: Avwe‡`i †bQv

MÖvg : jMœmvi,†cv: jMœmvi

 

 

 

         gvjqwkqv

 

 

 

`¶ Kgx©

 

   

 

     A¯’vqx

 

5

 

 

 

6

 

bvg bRi“j Bmjvg

wcZv: byi“j Bmjvg

gvZv: dv‡Zgv †eMg

MÖvg : jMœmvi,†cv: jMœmvi

bvg :RvwKi †nv‡mb (gybwm)

wcZv: Bgvb Avjx (gybwm)

gvZv:Avw¤^qv LvZg

MÖvg:jMœmvi,‡cv:jMœmvi

 

 

 

       gvjqwkqv

 

 

          WyevB

 

 

 

`¶ Kgx©

 

 

 

    `¶ Kgx©

 

   

 

    A¯’vqx

 

 

 

A¯’vqx

 

 

 

 

 

7

bvg: kvnvRvb (gybwm)

wcZv: Avjx †bqvR (gybwm)

gvZv: kvgmyi bvnvi

MÖvg : jMœmvi,†cv:jMœmvi

 

 

      WyevB

 

 

 

`¶ Kgx©

 

 

 

      A¯’vqx

 

 

 

08

bvg : ûgvqyb wgqv

wcZv: Avjx †bqvR (gyybwm)

gvZv: kvgmyi bvnvi

MÖvg : jMœmvi,†cv: jMœmvi

 

 

 

WyevB

 

 

`¶ Kgx©

 

 

    

 A¯’vqx

 

 


                           

                            cÖevmx evsjv‡`kx†`i ¯’vbxq Ges we‡`‡k Kg©¯’‡ji eZ©gvb wVKvbv m¤^wjZ nvjbvMv` ZvwjKv                               c„:-02

                                                                                       

        †Rjv: Kzwgj­v                                                                              Dc‡Rjv: ei“ov                                                                                             BDwbqb: 9bs (`:)wkjgyox

                              

µwgK bs

bvg I wcZv /¯^vgxi bvgmn c~Y©v½ wVKvbv

¯’vbxq †dvb/ †gvevBj b¤^i (eva¨Zvg~jK)

cÖev‡m Kg©iZ †`‡ki bvg I wVKvbv

cÖev‡m Kg©iZ †ckv

cÖev‡m emevmiZ ¯’vqx /A¯’vqx

gš—e¨

†ckvRxwe

`¶ Kgx©

Avav `¶/ A`¶ kªwgK

9

bvg : kvnv`vZ †nv‡mb

wcZv: Avjx †bqvR (gybwm)

gvZv: kvgmyi bvnvi

MÖvg : jMœmvi,†cv: jMœmvi

 

 

 

WyevB

 

 

`¶ Kgx©

 

   

 

  A¯’vqx

 

10

bvg : Rwmg DwÏb

wcZv: Avjx Av°vm (gybwm)

gvZv: mvjgv Avjx

MÖvg : jMœmvi,†cv: jMœmvi

 

 

 

WyevB

 

 

`¶ Kgx©

 

     

 

A¯’vqx

 

11

 

bvg:gy¯—wdRyi ingvb(gybwm

wcZv:g„Z-‡Zvdv¾j gybwm)

gvZv:Zdziv †eMg

MÖvg jMœmvi ,‡cv: jMœmvi

 

 

†mŠ`x Avie

 

 

`¶ Kgx©

 

  

 

   A¯’vqx

 

12

bvg:†gv¯—vwd   bvg:Rwni †nv‡mb

wcZv:myi“R wgqv

gvZv:Av‡bvqviv †eMg

MÖvg:jMœmvi,‡cv:jMœmvi

 

 

†mŠ`x Avie

 

 

 

`¶ Kgx©

 

    

 

 A¯’vqx

 

13

bvg : ‡ZŠwdKzi ingvb

wcZv: Gikv` †nv‡mb

gvZv:Kzwnbyi Av³vi

MÖvg :jMœmvi ,†cv: jMœmvi

 

 

gvjwkqv

 

 

`¶ Kgx©

 

    

 

 A¯’vqx

 

14

bvg :mygb wgqv

wcZv:g„Z:mwdK wgqv

gvZv:‡ejev wewe

MÖvg : jMœmvi,†cv: jMœmvi

 

 

‡mŠw`

 

 

`¶ Kgx©

 

   

 

  A¯’vqx

 

15

bvg : myRb wgqv

wcZv:g„Z:mwdK wgqv

gvZv †ejev wewe

MÖvg :jMœmvi ,†cv: jMœmvi

 

 

gvjØxc

 

 

`¶ Kgx©

 

    

 

 A¯’vqx

 

16

bvg :AvjgMxi †nv‡mb

wcZv: Aveyj Lv‡qi

gvZv: wnib wewe

MÖvg :jMœmvi ,†cv: jMœmvi

 

 

RiWvb

 

 

 

`¶ Kgx©

 

    

 

 A¯’vqx

 

 

                     cÖevmx evsjv‡`kx†`i ¯’vbxq Ges we‡`‡k Kg©¯’‡ji eZ©gvb wVKvbv m¤^wjZ nvjbvMv` ZvwjKv                                                          c„:-03

 

   †Rjv: Kzwgj­v                                                                                     Dc‡Rjv: ei“ov                                                                                       BDwbqb: 9bs (`:)wkjgyox

                              

µwgK bs

bvg I wcZv /¯^vgxi bvgmn c~Y©v½ wVKvbv

¯’vbxq †dvb/ †gvevBj b¤^i (eva¨Zvg~jK)

cÖev‡m Kg©iZ †`‡ki bvg I wVKvbv

cÖev‡m Kg©iZ †ckv

cÖev‡m emevmiZ ¯’vqx /A¯’vqx

gš—e¨

†ckvRxwe

`¶ Kgx©

Avav `¶/ Av`¶ kªwgK

17

bvg : iwdK wgqv

wcZv: byi“ wgqv

gvZv: dR‡ii †bQv

MÖvg : jMœmvi ,†cv: jMœmvi evRvi

 

†jevbb

 

`¶ Kgx©

 

A¯’vqx

 

18

bvg : nv‡mg wgqv

wcZv:Aveyj nK

gvZv: kvnvbv †eMg

MÖvg : jMœmvi,†cv: jMœmvi evRvi

 

WyevB

 

 

Avav `¶

A¯’vqx

 

19

bvg : kvncivb

wcZv: Aveyj nK

gvZv:kvnvbv †eMg

MÖvg : jMœmvi,†cv: jMœmvi evRvi

 

WyevB

 

 

Avav `¶

A¯’vqx

 

20

bvg : widv †eMg

wcZv: g„Z:mvgQyj nK

gvZv:ivwRqv †eMg

MÖvg :jMœmvi ,†cv: jMœmvi evRvi

 

‡jevbb

 

 

Avav `¶

A¯’vqx

 

21

bvg : gwbi †nv‡mb

wcZv: KvRj nK

gvZv: g‡bvqv †eMg

MÖvg :jMœmvi ,†cv: jMœmvi evRvi

 

     

           WyevB         

 

     

 

 

Avav `¶

A¯’vqx

 

22

bvg : ‡gv¯—dv Kvgvj

wcZv: AvKgZ Avjx

gvZv: i“wdqv †eMg

MÖvg :jMœmvi  ,†cv: jMœmvi evRvi

 

 

     

 

 

         WyevB

 

 

 

 

 `¶ Kgx©

 

A¯’vqx

 

23

bvg : nv‡mg wgqv

wcZv:Aveyj nK

gvZv: kvnvbv †eMg

MÖvg : jMœmvi,†cv: jMœmvi evRvi

 

WyevB

 

 

Avav `¶

A¯’vqx

 

24

bvg : kvncivb

wcZv: Aveyj nK

gvZv:kvnvbv †eMg

MÖvg : jMœmvi,†cv: jMœmvi evRvi

 

WyevB

 

 

Avav `¶

A¯’vqx

 

                                  cÖevmx evsjv‡`kx†`i ¯’vbxq Ges we‡`‡k Kg©¯’‡ji eZ©gvb wVKvbv m¤^wjZ nvjbvMv` ZvwjKv                                         c„:-04

 

        †Rjv: Kzwgj­v                                                                      Dc‡Rjv: ei“ov                                                                              BDwbqb: 9bs (`:)wkjgyox

                               

µwgK bs

bvg I wcZv /¯^vgxi bvgmn c~Y©v½ wVKvbv

¯’vbxq †dvb/ †gvevBj b¤^i (eva¨Zvg~jK)

cÖev‡m Kg©iZ †`‡ki bvg I wVKvbv

cÖev‡m Kg©iZ †ckv

cÖev‡m emevmiZ ¯’vqx /A¯’vqx

gš—e¨

†ckvRxwe

`¶ Kgx©

Avav `¶/ Av`¶ kªwgK

25

bvg : wej­vj †nv‡mb

wcZv: AvKgZ Avjx

gvZv: i“wcqv †eMg

MÖvg : jMœmvi,†cv: jMœmvi

 

WyevB

 

 

Avav `¶

A¯’vqx

 

26

bvg : ‡njvj wgqv

wcZv: AvKgZ Avjx

gvZv: i“wcqv †eMg

 MÖvg : jMœmvi,†cv:  jMœmvi

 

WyevB

 

 

Avav `¶

A¯’vqx

 

27

bvg : gwbi †nv‡mb

wcZv: Av: gvbœvb

gvZv:‡iwRqv  †eMg

MÖvg:jMœmvi,†cv:jMœmvi evRvi

 

WyevB

 

 

Avav `¶

A¯’vqx

 

28

bvg : AvRv` †nv‡mb

wcZv: Av: gvbœvb

gvZv:‡iwRqv  †eMg

 MÖvg :jMœmvi ,†cv: jMœmvi evRvi

 

     

‡mŠw`

 

 

 

 

Avav `¶

A¯’vqx

 

29

bvg : ‡jvKgvb

wcZv: wQwÏKzi ingvb

gvZv: mv‡qiv  †eMg

MÖvg :jMœmvi  ,†cv: jMœmvi evRvi

 

 

     

‡mŠw` Avie

 

 

 

 

Avav `¶

A¯’vqx

 

30

bvg : wicb

wcZv: wQwÏKzi ingvb

gvZv: mv‡qiv  †eMg

MÖvg : jMœmvi,†cv: jMœmvi

 

‡mŠw` Avie

 

 

Avav `¶

A¯’vqx

 

31

bvg :gwbi †nv‡mb

wcZv: gvmyK wgqv

gvZv:Rv‡n`v ‡eMg

MÖvg : jMœmvi,†cv:  jMœmvi

 

‡mŠw` Avie

 

 

Avav `¶

A¯’vqx

 

32

bvg : ‡gv¯—dv Kvgvj

wcZv: BqvwQb

gvZv:ivweqv LvZyb

MÖvg :jMœmvi ,†cv: jMœmvi evRvi

 

‡mŠw` Avie

 

 

Avav `¶

A¯’vqx

 

 

 

 

cÖevmx evsjv‡`kx†`i ¯’vbxq Ges we‡`‡k Kg©¯’‡ji eZ©gvb wVKvbv m¤^wjZ nvjbvMv` ZvwjKv

 

        †Rjv: Kzwgj­v                                                                      Dc‡Rjv: ei“ov                                                                              BDwbqb: 9bs (`:)wkjgyox

                              

µwgK bs

Bvg I wcZv /¯^vgxi bvgmn c~Y©v½ wVKvbv

¯’vbxq †dvb/ †gvevBj b¤^i (eva¨Zvg~jK)

cÖev‡m Kg©iZ †`‡ki bvg I wVKvbv

cÖev‡m Kg©iZ †ckv

cÖev‡m emevmiZ ¯’vqx /A¯’vqx

gš—e¨

†ckvRxwe

`¶ Kgx©

Avav `¶/ Av`¶ kªwgK

33

bvg : Kvgvj †nv‡mb

wcZv: H

gvZv: H

MÖvg :jMœmvi

†cv: jMœmvi evRvi

 

     

‡mŠw`

 

 

`¶ Kgx©

 

 

 

 

34

bvg : BDmyd wgqv

wcZv: Av: iwk`

gvZv: mvevbx wewe

MÖvg :jMœmvi 

†cv: jMœmvi evRvi

 

 

     

gvjwkqv

 

 

 

`¶ Kgx©

 

   

   

  

 

33

bvg : Aveyj Lv‡qi

wcZv: †gvm‡jg DwÏb

gvZv: djg‡Zi †bQv

MÖvg : jMœmvi

†cv: jMœmvi

 

‡mŠw`

 

 

 

`¶ Kgx©

 

 

 

34

bvg :Aveyj nv‡mg

wcZv: ‡gvm‡jg

gvZv:dzjgZ‡i †bQv

MÖvg : jMœmvi

†cv:  jMœmvi

 

‡mŠw`

 

 

 

`¶ Kgx©

 

 

 

35

bvg :kvgxg

wcZv: Kvjvwgqv

gvZv:Qv‡qiv  LvZyb

MÖvg :jMœmvi

†cv: jMœmvi evRvi

 

‡mŠw`

 

 

 

`¶ Kgx©

 

 

 

    `¶ Kgx©

 

 

 

36

bvg : RvwKi  †nv‡mb

wcZv: BwÏm wgqv

gvZv: AvsKz‡ii †bQv

MÖvg :jMœmvi

†cv: jMœmvi evRvi

 

     

‡mŠw`

 

 

`¶ Kgx©

 

 

 

 

 

37

bvg : ‡gvK‡jQ

wcZv:H

gvZv: H

MÖvg :jMœmvi 

†cv: jMœmvi evRvi

 

 

     

WyevB

 

 

`¶ Kgx©

 

 

   

   

  

 

 

cÖevmx evsjv‡`kx†`i ¯’vbxq Ges we‡`‡k Kg©¯’‡ji eZ©gvb wVKvbv m¤^wjZ nvjbvMv` ZvwjKv

 

        †Rjv: Kzwgj­v                                                                      Dc‡Rjv: ei“ov                                                                              BDwbqb: 9bs (`:)wkjgyox

                               

µwgK bs

Bvg I wcZv /¯^vgxi bvgmn c~Y©v½ wVKvbv

¯’vbxq †dvb/ †gvevBj b¤^i (eva¨Zvg~jK)

cÖev‡m Kg©iZ †`‡ki bvg I wVKvbv

cÖev‡m Kg©iZ †ckv

cÖev‡m emevmiZ ¯’vqx /A¯’vqx

gš—e¨

†ckvRxwe

`¶ Kgx©

Avav `¶/ Av`¶ kªwgK

38

bvg :iwdKzj Bmjvg

wcZv: AwjDj­vn

gvZv: Avwdqv LvZzb

MÖvg : jMœmvi

†cv: jMœmvi

 

‡mŠw`

 

 

Avav `¶

 

 

39

bvg :mvwKj

wcZv: iwdK

gvZv:bybœvnvi

MÖvg : jMœmvi

†cv:  jMœmvi

 

 

 

 

Avav `¶

 

 

40

bvg :‡mv‡nj

wcZv: Avev`

gvZv:Rvnvbviv †eMg

MÖvg :jMœmvi

†cv: jMœmvi evRvi

 

WyevB

 

 

Avav `¶

 

 

41

bvg : cjvk P›`ª `vm

wcZv: myevm P›`ª `vm

gvZv: MxZvivYx

MÖvg :jMœmvi

†cv: jMœmvi evRvi

 

     

WyevB

 

 

 

Avav `¶

 

 

 

42

bvg : ‡mwjg wgqv

wcZv:Av: iwk`

gvZv: mywdqv LvZzb

MÖvg :jMœmvi 

†cv: jMœmvi evRvi

 

 

     

‡mŠw`

 

 

 

Avav `¶

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cÖevmx evsjv‡`kx†`i ¯’vbxq Ges we‡`‡k Kg©¯’‡ji eZ©gvb wVKvbv m¤^wjZ nvjbvMv` ZvwjKv

 

        †Rjv: Kzwgj­v                                                                      Dc‡Rjv: ei“ov                                                                              BDwbqb: 9bs (`:)wkjgyox

                              

µwgK bs

Bvg I wcZv /¯^vgxi bvgmn c~Y©v½ wVKvbv

¯’vbxq †dvb/ †gvevBj b¤^i (eva¨Zvg~jK)

cÖev‡m Kg©iZ †`‡ki bvg I wVKvbv

cÖev‡m Kg©iZ †ckv

cÖev‡m emevmiZ ¯’vqx /A¯’vqx

gš—e¨

†ckvRxwe

`¶ Kgx©

Avav `¶/ Av`¶ kªwgK

43

bvg :kvnAvjg

wcZv: Av: iwk`

gvZv: H 

MÖvg : jMœmvi

†cv: jMœmvi

 

‡mŠw`

 

 

Avav `¶

 

 

44

bvg :byi Avjg

wcZv:H

gvZv:H

MÖvg : jMœmvi

†cv:  jMœmvi

 

‡mŠw`

 

 

Avav `¶

 

 

45

bvg :nvi“b wgqv

wcZv: Avbv wgqv

gvZv:nv‡Riv †eMg

MÖvg :jMœmvi

†cv: jMœmvi evRvi

 

WyevB

 

 

Avav `¶

 

 

46

bvg : Aveyj evmvi

wcZv: nviyb

gvZv: gv‡R`v †eMg

MÖvg :jMœmvi

†cv: jMœmvi evRvi

 

     

WyevB

 

 

 

Avav `¶

 

 

 

47

bvg : Igi dvi“K

wcZv:nvi“b wgqv

gvZv: gv‡R`v †eMg

MÖvg :jMœmvi 

†cv: jMœmvi evRvi

 

 

     

WyevB

 

 

 

Avav `¶

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cÖevmx evsjv‡`kx†`i ¯’vbxq Ges we‡`‡k Kg©¯’‡ji eZ©gvb wVKvbv m¤^wjZ nvjbvMv` ZvwjKv

 

        †Rjv: Kzwgj­v                                                                      Dc‡Rjv: ei“ov                                                                              BDwbqb: 9bs (`:)wkjgyox

                              

µwgK bs

Bvg I wcZv /¯^vgxi bvgmn c~Y©v½ wVKvbv

¯’vbxq †dvb/ †gvevBj b¤^i (eva¨Zvg~jK)

cÖev‡m Kg©iZ †`‡ki bvg I wVKvbv

cÖev‡m Kg©iZ †ckv

cÖev‡m emevmiZ ¯’vqx /A¯’vqx

gš—e¨

†ckvRxwe

`¶ Kgx©

Avav `¶/ Av`¶ kªwgK

48

bvg :Aveyj Kv‡mg

wcZv: ingZ Avjx

gvZv: i“wdqv †eMg

MÖvg : jMœmvi

†cv: jMœmvi

 

gvjwkqv

 

 

`¶ Kgx©

 

 

 

49

bvg :Rvgvj  †nv‡mb

wcZv:H

gvZv:H

MÖvg : jMœmvi

†cv:  jMœmvi

 

‡mŠw`

 

 

 

`¶ Kgx©

 

 

 

50

bvg :‡LvKb wgqv

wcZv:AvKgZ Avjx

gvZv:Avwdqv LvZzb

MÖvg :jMœmvi

†cv: jMœmvi evRvi

 

WyevB

 

 

 

`¶ Kgx©

 

 

 

51

bvg : wgRvb wgqv

wcZv:H

gvZv: H

MÖvg :jMœmvi

†cv: jMœmvi evRvi

 

     

WyevB

 

 

 

`¶ Kgx©

 

 

 

 

52

bvg : ‡gvnb wgqv

wcZv:H

gvZv: H

MÖvg :jMœmvi 

†cv: jMœmvi evRvi

 

 

     

WyevB

 

 

 

`¶ Kgx©

 

 

 

    `¶ Kgx©

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cÖevmx evsjv‡`kx†`i ¯’vbxq Ges we‡`‡k Kg©¯’‡ji eZ©gvb wVKvbv m¤^wjZ nvjbvMv` ZvwjKv

 

        †Rjv: Kzwgj­v                                                                      Dc‡Rjv: ei“ov                                                                              BDwbqb: 9bs (`:)wkjgyox

                              

µwgK bs

Bvg I wcZv /¯^vgxi bvgmn c~Y©v½ wVKvbv

¯’vbxq †dvb/ †gvevBj b¤^i (eva¨Zvg~jK)

cÖev‡m Kg©iZ †`‡ki bvg I wVKvbv

cÖev‡m Kg©iZ †ckv

cÖev‡m emevmiZ ¯’vqx /A¯’vqx

gš—e¨

†ckvRxwe

`¶ Kgx©

Avav `¶/ Av`¶ kªwgK

53

bvg :myjZvb Avn¤§`

wcZv: g„Z: bvwRg Avjx

gvZv:  †M`ybx wewe

MÖvg : jMœmvi

†cv: jMœmvi

 

WyevB

 

 

`¶ Kgx©

 

 

 

54

bvg :wej­vj †nv‡mb

wcZv:myjZvb

gvZv:dwRjZ

MÖvg : jMœmvi

†cv:  jMœmvi

 

WyevB

 

 

 

`¶ Kgx©

 

 

 

55

bvg :kwn`yj Bmjvg

wcZv:Av: gwR`

gvZv:e`‡ii †bQv

MÖvg :jMœmvi

†cv: jMœmvi evRvi

 

‡mŠw`

 

 

 

`¶ Kgx©

 

 

 

56

bvg : gwdR  wgqv

wcZv:H

gvZv: H

MÖvg :jMœmvi

†cv: jMœmvi evRvi

 

     

‡mŠw`

 

 

 

`¶ Kgx©

 

 

 

 

57

bvg : RvwKi †nv‡mb

wcZv:mivdZ Avjx

gvZv: g‡bvqviv †eMg

MÖvg :jMœmvi 

†cv: jMœmvi evRvi

 

 

     

‡mŠw`

 

 

 

`¶ Kgx©

 

 

 

    `¶ Kgx©

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cÖevmx evsjv‡`kx†`i ¯’vbxq Ges we‡`‡k Kg©¯’‡ji eZ©gvb wVKvbv m¤^wjZ nvjbvMv` ZvwjKv

 

        †Rjv: Kzwgj­v                                                                      Dc‡Rjv: ei“ov                                                                              BDwbqb: 9bs (`:)wkjgyox

                              

µwgK bs

Bvg I wcZv /¯^vgxi bvgmn c~Y©v½ wVKvbv

¯’vbxq †dvb/ †gvevBj b¤^i (eva¨Zvg~jK)

cÖev‡m Kg©iZ †`‡ki bvg I wVKvbv

cÖev‡m Kg©iZ †ckv

cÖev‡m emevmiZ ¯’vqx /A¯’vqx

gš—e¨

†ckvRxwe

`¶ Kgx©

Avav `¶/ Av`¶ kªwgK

58

bvg :Avjx †nv‡mb

wcZv: H

gvZv:  H

MÖvg : jMœmvi

†cv: jMœmvi

 

H

 

 

`¶ Kgx©

 

 

 

59

bvg :Zdziv †eMg

wcZv:Igi Avjx

gvZv:AvdQiv †eMg

MÖvg : jMœmvi

†cv:  jMœmvi

 

‡mŠw`

 

 

 

`¶ Kgx©

 

 

 

60

bvg :‡jvKgvb †nv‡mb

wcZv:wQwÏKzi ingvb

gvZv:Qv‡qiv †eMg

MÖvg :jMœmvi

†cv: jMœmvi evRvi

 

WyevB

 

 

 

`¶ Kgx©

 

 

 

61

bvg : BDmyd wgqv

wcZv:H

gvZv: H

MÖvg :jMœmvi

†cv: jMœmvi evRvi

 

     

‡mŠw`

 

 

 

`¶ Kgx©